PayPal w Chinach szansą dla polskich MŚP

AE MicroMacro – China

Łukasz Sarek
October 15, 2019

English version PDF: PayPal in China – opportunity for Polish SME
Wersja polska PDF: PayPal w Chinach szansą dla polskich MŚP

PayPal in China – opportunity for Polish SME

What happened? At the end of September PayPal received approval from the People’s Bank of China to buy a 70% controlling stake in a domestic payments firm GoPay – Guofubao Information Technology from the troubled HNA Group. The transaction is made trough PayPal’s subsidiary in China – Meiyinbao Information Technology (Shanghai) Limited Company. PayPal is the first foreign firm to enter China’s payment services market.

Who is who? PayPal is one of the largest payment companies in the world that has tried several times to enter China. The company set up its Shanghai unit in 2015 without a payment license and mainly provided management and maintenance of business management systems and business data analysis. Earlier PayPal also entered into partnerships with Baidu, UnionPay and also had failed cooperation with smaller player Lianlianpay.

Go Pay is one of the Chinese companies granted licenses to process online payments including cross borders rmb payments. It is a member of Payment and Clearing Association of China. In recent years Chinese authorities increased scrutiny over the cross border payments and foreign exchange and GoPay was one of the companies found as non-compliant. In August last year PBoC imposed on GoPay a penalty of over 45 mln rmb (6.5 mln USD, Aug 2018 rate) for infringing regulations on payment services rendered by non-financial entities. Additional penalty of 1,99 mln rmb was imposed on GoPay in accordance to the anti-money laundering regulations for insufficient verification of customers’ identity and poor transactions recording. GoPay was also engaged in troubled operations of P2P finance companies used to finance its parent HNA operations. GoPay license expires in 2021.

Why it matters? GoPay is a minor player and PayPal will face giant fintech ecosystem that Ant Financial and Tencent have already built. Alipay and WeChat Pay dominate China’s digital payment market with joint 90% share. Competing with Chinese giants in the area of domestic payments can be difficult but PayPal as a well recognized platform both in China and abroad can use its position to snatch the cross-border payment services from the competitors. Chinese shoppers’ appetite for overseas retailers grows and Chinese small businesses also increase imports from foreign partners, and these factors can work at PayPal’s advantage. Value of goods imported to China in 2018 through e-commerce channel varied depending on the data source and methodology from 11 bln USD or 16 bln USD to even over 73 bln USD. Some warn however, that fierce competition in the market could squeeze the profitability for Pay Pal, aggressive expansion may even bring significant losses to the company.

Why it matters for Poland?

Polish small and medium companies (SME) face multiple challenges while trying to export to China. Cross border e-commerce is the channel, that facilitates limited access to the Chinese market and is useful for SME to test the market, build brand recognition and gain experience before launching on the ground operations. Using PayPal services in China for many Polish businesses can be much easier than using services provided by Chinese companies or global players and helpful in the diversification of the sales channels. However, as PayPal’s new subsidiary is not a major player, has already been under Chinese administration’s scrutiny, its license expires in two years, the cautious approach is recommended until PayPal’s China operations will become more developed.


PayPal w Chinach szansą dla polskich MŚP

Co się wydarzyło? W końcu września PayPal uzyskał zgodę Ludowego Banku Chin na przejęcie 70% udziałów w chińskiej firmie obsługującej płatności elektroniczne GoPay – Guofubao Information Technology. Sprzedawcą udziałów jest nękana wieloma problemami HNA Group. Transakcja zostanie przeprowadzona przez spółkę zależną PayPal w Chinach Meiyinbao Information Technology (Shanghai) Limited Company. C PayPal jest pierwszym zagranicznym podmiotem obsługującym płatności elektroniczne, która wchodzi na chiński rynek.

Zaangażowane firmy. PayPal jest jedną z największych na świecie firm obsługujących płatności, która już kilkukrotnie próbowała wejść do Chin ze swoimi usługami. W 2015 r. firma założyła bez ubiegania się o specjalne zezwolenia oddział w Szanghaju, który dostarczał dla klientów biznesowych usługi zarządzania i utrzymania systemów płatniczych. PayPal zawarł partnerskie umowy z Baidu, UnionPay, a także ma na swoim koncie zakończoną niepowodzeniem współpracę z Lianlianpay.

GoPay jest jedną z chińskich firm, które uzyskały zezwolenia na obsługę płatności elektronicznych, internetowych w tym transgranicznych płatności w rmb. Jest członkiem Payment and Clearning Association of China. W ostatnich latach chińskie władze nasiliły kontrolę branży płatności transgranicznych i wymiany walut a GoPay znalazł się w gronie firm, które nie przestrzegały stosownych przepisów. W sierpniu ub.r. PBoC nałożył na GoPay karę w wysokości ponad 45 mln rmb (ponad 6,5 mln USD, kurs sierpień 2018) za naruszenie przepisów dotyczących świadczenie usług przez instytucje spoza sektora finansowego. Dodatkowa kara w wysokości 1,99 mln rmb została nałożona za nieprzestrzeganie przepisów o zapibieganiu prania brudnych pieniędzy. GoPay był również zaangażowany w nękane problemami operacje prowadzone przez platformy finansowe P2P, które służyły również do finansowania działalności HNA – właściciela GoPay. Odpowiednie zezwolenia udzielone GoPay wygasają w 2021r.

Jakie to ma znaczenie?. GoPay jest jednym mniejszych graczy na rynku a PayPal będzie musiał stanąć w szranki z kompleksowymi gigantycznymi ekosystemami finansowymi zbudowanymi przez Ant Financial i Tencent. Alipay i WeChat dominuja na chińskim rynku płatności elektronicznych z łącznym ponad 90% udziałem. Konkurowanie a chińskimi potentatami na krajowym rynku może być trudne ale PayPal jako dobrze rozpoznawalna platforma zarówno w Chinach jak i za granicą może wykorzystać swoją pozycję do przejęcia obsługi płatności transgranicznych. Rośnie apetyt chińskich konsumentów na zakupy w zagranicznych sklepach internetowych i ten czynniki może działać na korzyśc PayPal. Wartość towarów zaimportowanych do Chin w kanale e-commerce transgranicznego w 2018 r. wyniosła według obliczeń opartych na różnych danych i według odmiennych metodologii między od 11 mld USD czy 16 mld USD do ponad 73 mld USD. Niektórzy analitycy ostrzegają, że zacięta konkurencja na rynku może doprowadzić do drastycznego obniżenia rentowności operacji a agresywna ekspansja może wręcz przynieść straty.

Znaczenie dla Polski.

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) podejmując się eksportu do Chin stają przed wielorakimi wyzwaniami. E-commerce transgraniczny jest jednym z kanałów, który choć w ograniczonym zakresie, ułatwia dostęp do chińskiego rynku i pozwala na wypróbowanie rynku, budowę rozpoznawalności marki i zyskanie doświadczenia przed podjęciem działalności na miejscu w Chinach. Skorzystanie z usług PayPal może być dla wielu polskich przedsiębiorstw łatwiejsze niż współpraca z chińskimi firmami lub globalnymi graczami. Może również ułatwić dywersyfikację kanałów sprzedaży. Jednakże, ze względu na to, że nowa spółka zależna PayPal nie ma kluczowej pozycji na rynku, była karana przez chińskie władze za naruszenie przepisów a zezwolenie wygasa w ciągu dwóch lat zalecane jest ostrożne podejście do możliwości jakie się pojawiły zależnie do kierunku i faktycznego zakresu działalności PayPal w Chinach.