Chińska strefa turystyki medycznej szansą dla polskich eksporterów

Łukasz Sarek
19 wrzesień 2019

Co się wydarzyło? Chińska Komisja Rozwoju i reform ogłosiła w tym tygodniu nowe zasady dalszego wsparcia dla rozwoju Boao Lecheng International Tourism Pilot Zone. Strefa powstała w 2013 r. jako element wsparcia rozwoju chińskiego sektora turystyki medycznej ukierunkowanego na zamożnych pacjentów krajowych i zagranicznych. Miała również ułatwić import potrzebnego sprzętu medycznego i produktów farmaceutycznych. Ostatnie regulacje są kolejnym w szeregu wydanych przez władze centralne i lokalne a służących rozwojowi strefy. Ich celem jest dalsze ułatwienie procedur importu sprzętu i leków oraz zachęcenie krajowych izagranicznych inwestorów do zakładania w obrębie strefy szpitali i innych ośrodków świadczących usługi medyczne.

Interesariusze Lokalne władze na Hainan wspierają ten projekt, ponieważ służy dywersyfikacji lokalnej gospodarki opartej w znacznej mierze na turystyce w kierunku produkcji i usług innowacyjnych, ekologicznych i o wysokiej wartości dodanej. Grupa chińskich inwestorów branżowych już założyła w obrębie strefy szpitale, ośrodki badawcze i laboratoria oraz inne zakłady. Do tej grupy należą np. wielofunkcyjny, Beijing Yiling Life Care Center, ośrodek i szpital do leczenia bezpłodności oraz założony i współfinansowany przez państwo Boao Super Hospital. Kilka instytucji to zagraniczne inwestycje lub JV jak np. UFH. Aktualny rozmiar strefy i liczba ulokowanych w niej inwestycji wciąż są stosunkowo niewielkie, ale władze postawiły przed zarządem strefy ambitne cele: 100 projektów, 41 tys. zatrudnionych oraz 50 mld rmb przychodów do 2030 r. Największy chiński deweloper Evergrande zainwestował w założenie szpitala a firma inwestycyjna First Investment Holding Group założyła wart 20 mld rmb fundusz dla swoich przedsięwzięć w strefie.

Znaczenie Eksport do specjalnej strefy ułatwia zagranicznym firmom wejście na chiński rynek. Ułatwione procedury rejestracji produktów zajmują kilkamiesięcy zamiast 3-5 lat i umożliwiają wykorzystanie zagranicznej dokumentacji z badań i testów klinicznych. W ubiegłym roku o 69% wzrósł napływ pacjentów z Chin i zagranicy (głównie z Korei, Japonii i Rosji) a przychody wzrosły o 228%. Rozwój międzynarodowego lotniska Qionghai Boao oraz możliwość 30 dniowego pobytu bezwizowego dla przyjezdnych z 59 państw może również mieć pozytywny wpływ na biznes. Bezpośrednie korzyści z eksportu do strefy ze względu na ograniczenie ułatwień do jej obszaru są ograniczone, jednak udane wprowadzenie do niej swoich produktów może służyć zdobyciu uznania i rozpoznawalności marki wśród profesjonalnych chińskich odbiorców.

Kontekst Stosunkowo trudne i kosztowne procedury importowe ograniczają chińskim dostawcom usług medycznych dostęp do wielu typów sprzętu i rodzaju leków i niekorzystnie wpływają na jakości i zakres świadczonych przez nich usług. Ułatwiony import ograniczy te trudności. Zagraniczni przedsiębiorcy powinni jednak również mieć na uwadze, że działalność strefy ma również służyć chińskim przedsiębiorstwom do szybszego pozyskiwania zagranicznych technologii i know-how. Celem władz jest zwiększenie ich konkurencyjności i zmniejszenie chińskiego uzależnienia od zagranicznych dostawców wysokiej klasy sprzętu i zaawansowanych leków.

Znaczenie dla Polski.

W ubiegłym roku odnotowano znaczący spadek wartości polskiego eksportu produktów farmaceutycznych do Chin. Eksport insuliny i opartych na niej produktów spadł z 8 mln usd do 2,5 mln usd. Kosztowny i czasochłonny proces rejestracji zniechęca polskie przedsiębiorstwa, szczególnie z sektora MŚP do wejścia na chiński rynek. Eksport z wykorzystaniem możliwości jakie daje strefa byłbydobrym rozwiązaniem dla testowego wprowadzenia produktów do Chin, nie tylko dla producentów farmaceutyków ale również sprzętu medycznego. Kilku z nich już eksportuje lub planuje eksport do Chin. Pozyskanie klientów w strefie byłoby przydatne dla szerszego wprowadzenia produktów do Chin.